อันตราย! ฉนวนใยหิน ROCKWOOL ทำให้ก่อเกิดมะเร็ง?

ผลการทดลองจากสถาบันมะเร็งนานชาติสรุปว่า…

ฉนวน ROCKWOOL ปลอดภัยและไม่ใช่แร่ใยหิน

ทำไมคนทั่วไปถึงเข้าใจผิดว่าฉนวน ROCKWOOLกับแร่ใยหิน (Asbestos) คือผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน

 

               ความเข้าใจผิดนี้เกิดจากการแปลความหมายทางภาษา จากภาษา อังกฤษ แปลเป็นภาษาไทย ซึ่งคำาว่า ROCKWOOL แปลตรงตัวว่า “ใยหิน” ในขณะที่ Asbestos แปลว่า “แร่ใยหิน” เนื่องจากใยหิน กับ แร่ใยหินเป็นคำาที่ใกล้เคียงกันในภาษาไทย จึงทำาให้คนทั่วไปเข้าใจผิด ว่า เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน
ฉนวน ROCKWOOL เหมือนกับแร่ใยหินหรือเปล่า?

 

               ฉนวน ROCKWOOL แตกต่างจากแร่ใยหินโดยสิ้นเชิง ไม่ใช่แค่ขนาด ของเส้นใยที่ใหญ่กว่าเท่านั้น แต่รวมถึงกระบวนการผลิตที่มีการ ควบคุมคุณสมบัติทางกายภาพ และ เคมีโดยมนุษย์
ฉนวน ROCKWOOL ไม่สามารถแตกตัวให้บางลงได ้เหมือนแร่ใยหิน แต่สามารถหักตัวให้สั้นลงเหมือนแท่งชอล์ก ซึ่งทำาให้ง่ายต่อการ ระบายออกทางลมหายใจของมนุษย์ทั่วไป และเมื่อสูดดมเข้าไปแล้ว ก็สามารถกำาจัดออกจากปอดได้ทันท

แร่ใยหิน (Asbestos)

เส้นใยของแร่ใยหินส่วนใหญ่ ที่พบจะ มีสีขาวเกิดขึ้นตามธรรมชาติ จะแตก ตัวเป็นเส้นเล็กๆ เส้นผ่าศูนย์กลาง น้อยกว่า 0.1 ไมครอน เป็นอันตราย เมื่อสูดดม และฝังตัวในปอดได

ใยหิน (Stone wool)

เส้นใยหินของฉนวน ROCKWOOL เกิดจากการผลิตด้วยเครื่องจักร ภายใต้การควบคุมมาตรฐาน และ เส้นใยจะหักตัวเหมือนแท่งชอล์ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 4-5 ไมครอน ไม่ เป็นอันตรายเมื่อสูดดม สามารถ ขับออกจากร่างกายได

rockwool-1

ใส่ความเห็น

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.